مدیر کل امور مالی و تسهیلات رفاهی

 
آقای حسین رستمی

سمت : مدیر کل امور مالی و تسهیلات رفاهی