مدیرکل امور اداریآقای احمد ملاعلیپور 

سمت : مدیر کل امور اداری

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ - تاریخ اسلام
سوابق اجرایی:

رئیس اداره فارغ‌التحصیلان از سال 81 الی 84

معاون مدیر کل آموزشی و دانشجویی از سال 84 الی 87

معاون مدیر کل خدمات دانشجویی  از سال 88 الی 94