مدیر کل امور مالی و تسهیلات رفاهی


آقای دکتر عبدالرحیم طاهری

سمت: عامل خزانه داری و مدیر کل امور مالی و تسهیلات رفاهی